BFM THUISZORG

Privacyverklaring

BFM Thuiszorg, gevestigd aan de Peijerstraat 68-70, 6101 GE te Echt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag. U kunt ons bereiken via fg@bfmthuiszorg.nl.

Persoonsgegevens die BFM Thuiszorg verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Aan de hand van deze informatie kunnen wij de zorg het beste op u afstemmen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Partnernaam (indien van toepassing)
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bv. in correspondentie of telefonisch contact)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BFM Thuiszorg verwerkt

We verwerken ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Gegevens over uw gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel verwerkt BFM Thuiszorg Persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te ondersteunen in het zorgtraject
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is
 • Om u te informeren over zaken die op u betrekking hebben
 • Zodat BFM Thuiszorg goed beleid en beheer kan uitvoeren
Geautomatiseerde besluitvorming

BFM Thuiszorg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang bewaart BFM Thuiszorg persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kun u contact opnemen met fg@bfmthuiszorg.nl.

Delen van persoonsgegevens door BFM Thuiszorg met derden

BFM Thuiszorg geeft uw persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw expliciete toestemming. We delen uw persoonsgegevens wel met partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die BFM Thuiszorg gebruikt

BFM Thuiszorg maakt geen gebruik van (tracking)cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BFM Thuiszorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@bfmthuiszorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BFM Thuiszorg gebruikt het Burgerservicenummer wel om te controleren of de gegevens van u zijn. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via fg@bfmthuiszorg.nl.

2021

Laat ons die helpende hand bieden

Laat ons uw gezin die helpende hand bieden